اهداف انجمن کمينه
  
 
*  گسترش و بهبود ارتباطات با ارگان های مرتبط، مشتریان و مصرف کنندگان برای افزایش کیفیت محصولات و رضایتمندی آنها و ارتقاء سطح سلامت جامعه

 
*  برقراری تعامل صحیح با ارگان های مرتبط، تشکل های مرتبط در جهت رفع موانع و تسهیل امور تجاری و جلوگیری از تقلبات و تخلفات صنفی
 
*     فرهنگ سازی و تبلیغات مصرف محصولات بسته بندی شناسنامه دار
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
*  گسترش و بهبود ارتباطات با ارگان های مرتبط، مشتریان و مصرف کنندگان برای افزایش کیفیت محصولات و رضایتمندی آنها و ارتقاء سطح سلامت جامعه

 
*  برقراری تعامل صحیح با ارگان های مرتبط، تشکل های مرتبط در جهت رفع موانع و تسهیل امور تجاری و جلوگیری از تقلبات و تخلفات صنفی
 
*     فرهنگ سازی و تبلیغات مصرف محصولات بسته بندی شناسنامه دار
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 چاپ