اعضای هیئت مدیره کمينه
 

 

 

 

لیست اعضای  هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور

ردیف

نام مدیر عامل

عکس مدیر عامل

نام شرکت

لوگوی شرکت

سمت در انجمن

 تلفن

 فکس

1

 آقای بهزاد درخور

 

مهیا پروتئین

 

ریاست هیئت مدیره

دفتر فروش: 66909040
کارخانه: 5135

دفتر فروش: 66926507
کارخانه: 55525421

2

آقای هادی حدادزاده

 

آوا پروتئین پایتخت

 

نایب رئیس هیئت مدیره

76264281-4221-4231  داخلی 204

77645339 / 77514605

3

آقای دکتر مسعود رسولی انجمن صنفی بسته بندی و مواد پروتئینی کشور دبیر انجمن 66522523 66522533

4

آقای سید کوروش سکاکی

 

کوروش پروتئین البرز

 

بازرس

02637858361

02637858404

5

آقای سید اکبر میر احمدی


روناک پروتئین

عضو اصلی هیئت مدیره

56879125-33

56879125-33

6

آقای علی فروتن راد

 

خرم پی پروتئین زنجان

عضو اصلی هیئت مدیره

02432221843

02432221841

7

آقای بهنام درخور

 

رادین پروتئین

 

عضو اصلی هیئت مدیره

دفتر فروش: 22381765
کارخانه:
55521325

دفتر فروش: 22366415
کارخانه:
55003349
 
 

 

 

 

 

 

لیست اعضای  هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور

ردیف

نام مدیر عامل

عکس مدیر عامل

نام شرکت

لوگوی شرکت

سمت در انجمن

 تلفن

 فکس

1

 آقای بهزاد درخور

 

مهیا پروتئین

 

ریاست هیئت مدیره

دفتر فروش: 66909040
کارخانه: 5135

دفتر فروش: 66926507
کارخانه: 55525421

2

آقای هادی حدادزاده

 

آوا پروتئین پایتخت

 

نایب رئیس هیئت مدیره

76264281-4221-4231  داخلی 204

77645339 / 77514605

3

آقای دکتر مسعود رسولی انجمن صنفی بسته بندی و مواد پروتئینی کشور دبیر انجمن 66522523 66522533

4

آقای سید کوروش سکاکی

 

کوروش پروتئین البرز

 

بازرس

02637858361

02637858404

5

آقای سید اکبر میر احمدی


روناک پروتئین

عضو اصلی هیئت مدیره

56879125-33

56879125-33

6

آقای علی فروتن راد

 

خرم پی پروتئین زنجان

عضو اصلی هیئت مدیره

02432221843

02432221841

7

آقای بهنام درخور

 

رادین پروتئین

 

عضو اصلی هیئت مدیره

دفتر فروش: 22381765
کارخانه:
55521325

دفتر فروش: 22366415
کارخانه:
55003349
 
 

 


 چاپ