اعضای انجمن کمينه


 

لیست اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور

ردیف

نام مدیر عامل

عکس مدیر عامل

نام شرکت

لوگوی شرکت

سمت در انجمن

 تلفن

 فکس

1

 آقای بهزاد درخور

مهیا پروتئین

ریاست هیئت مدیره

دفتر فروش: 66909040
کارخانه: 5135

66926507
  55525421

2

آقای هادی حدادزاده

 

آوا پروتئین پایتخت

 

نایب رئیس هیئت مدیره

76264281-4221-4231  داخلی 204

77645339 77514605

3

آقای سید کوروش سکاکی

 

کوروش پروتئین البرز

 

بازرس

02637858361

02637858404

4

آقای سید اکبر میر احمدی

 

روناک پروتئین

 

عضو اصلی هیئت مدیره

56879125-33

56879125-33

5

آقای بهنام درخور

 

رادین پروتئین

 

عضو اصلی هیئت مدیره

دفتر فروش: 22381765
کارخانه: 55521325

22366415
  55003349

6

آقای علی فروتن راد

 

خرم پی پروتئین زنجان

 

عضو اصلی هیئت مدیره

02432221843

02432221841

7

آقای سعید قره داغی

 

سلامت گوشت

 

عضو اصلی

77170748

77171264

8

آقای محمود کریم نژاد

 

پویا پروتئین

 

عضو اصلی

88461362
65683961

88461362
  65683968

9

آقای حمید گل محمدی

 

بهین پروتئین

 

عضو اصلی

دفتر فروش: 77504550
کارخانه: 56393049

77504177 56393503

10

آقای حسین شاه آبادی

 

آریان گلاره (رزا)

 

عضو اصلی

دفتر فروش:44358700
کارخانه:02645333390

89770548
02645333390

11

در حال حاظر آقای یدالله باقری

 

آیداپروتئین

 

عضو اصلی

ثبت نشده

ثبت نشده

12

آقای داود نبیان شهر بابکی

 

گلتاج


عضو اصلی


65436120

65436167

13

آقای دکتر جواد جاوید انباردان

 

پارس پروتئین آرین

 

عضو اصلی

56390579

56390580

14

آقای حسن رهنما

 

بهپرور آریا

 

عضو اصلی

دفتر فروش: 66902342

66902342
01342743811

15

آقای علی اصغر دهقان بنادکی

 

کوثر پروتئین

 

عضو اصلی

03537275852

03537275892

16

آقای حمید رضا صدری

 

سنا پروتئین

 

عضو اصلی

313426695                                                        2640518

31334269525  26405180

17

آقای ناصر سراجی

 

پروار پروتئین سراج

 

عضو اصلی

                                                                      66913967                                                                                        

66434554               56390919    

18

 خانوم مریم زاهد

 

سبز دشت

 

عضو اصلی

                                                                     66932988                                                                                                                 

43859961

19

خانوم مریم ایرانی

 

بره کوچولو نمونه

لو کو ندارد

عضو اصلی

26337858268

26337858268

20

آقای محمد مسائلی

 

طلا گوشت اسپادانا

 

عضو اصلی

3136304401

3136304401

21

آقای حمید بابایی

 

یکتا پروتئین

 

عضو اصلی

56393356

56393356 داخلی 6

22

آقای حمید رمضانی

 

مانی مهنا

 

عضو اصلی

4433744214

4433744214

23

آقای غضنفر بادی

 

شمشاد پروتئین

 

عضو اصلی

                                                33344191

33342856

24

آقای صمد محمدی

 

کیش گوشت فارس

 

عضو اصلی

076-44424546

2189779696

25

آقای صدرالله باقری

 

کارگاه بسته بندی صدر

لگو ندارد

عضو اصلی

086-33555447

086-33555447

26

آقای کریم یزدانی

 

مهداد گوشت

 

عضو اصلی

2156392183

56392184

27

آقای ناصر زند

 

نخل قم

 

عضو اصلی

2533340421

2533340423

28

آقای حیدر رسولی ینگجه

 

آبا پروتیین

 

عضو اصلی

2165466187

2165466187

29

آقای رضا طالبی

 

میلا د گوشت قشلا ق

 

عضو اصلی

283228366

2832836316-17

30

آقای حسن مطهرنیا

 

یاس پروتئن

لوگو  ندارد

عضو اصلی

56824257-9

56824259

31

آقای حسن نوروزی


گوشت هگمتانه

 

عضو اصلی

8134383838

8134383838

32

آقای حمید  اجاقی


سیمرغ پرواران پارسه

 

عضو اصلی

7136354362

7136354362

33

آقای سیامک نوری

 

مهرگان ماریسکو

 

عضو اصلی

2634808001

2634515311

34

آقای مهدی علی مردانی


202


عضو اصلی

44892138-9

44892138-10

35

مرتضی شاه  نظری درچه

 

آریو پروتئین رسالت

 

عضو اصلی

2533340599

2533340599

36

احمد رضا همتی سنجانی

 

کشتارگاه صنعتی درسا مرغ

 

عضو اصلی

8632248080

8632249848

37

آقای علی رضا پناهی آذر

 

ترمه آوران آذر

 

عضو اصلی

4433361869

4433361869

38

عبدالرضا شاه سنائی گنیرانی

 

طلای قرمز سپاهان

 

عضو اصلی

31-37352317

031-33517103

 

 


 

لیست اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور

ردیف

نام مدیر عامل

عکس مدیر عامل

نام شرکت

لوگوی شرکت

سمت در انجمن

 تلفن

 فکس

1

 آقای بهزاد درخور

مهیا پروتئین

ریاست هیئت مدیره

دفتر فروش: 66909040
کارخانه: 5135

66926507
  55525421

2

آقای هادی حدادزاده

 

آوا پروتئین پایتخت

 

نایب رئیس هیئت مدیره

76264281-4221-4231  داخلی 204

77645339 77514605

3

آقای سید کوروش سکاکی

 

کوروش پروتئین البرز

 

بازرس

02637858361

02637858404

4

آقای سید اکبر میر احمدی

 

روناک پروتئین

 

عضو اصلی هیئت مدیره

56879125-33

56879125-33

5

آقای بهنام درخور

 

رادین پروتئین

 

عضو اصلی هیئت مدیره

دفتر فروش: 22381765
کارخانه: 55521325

22366415
  55003349

6

آقای علی فروتن راد

 

خرم پی پروتئین زنجان

 

عضو اصلی هیئت مدیره

02432221843

02432221841

7

آقای سعید قره داغی

 

سلامت گوشت

 

عضو اصلی

77170748

77171264

8

آقای محمود کریم نژاد

 

پویا پروتئین

 

عضو اصلی

88461362
65683961

88461362
  65683968

9

آقای حمید گل محمدی

 

بهین پروتئین

 

عضو اصلی

دفتر فروش: 77504550
کارخانه: 56393049

77504177 56393503

10

آقای حسین شاه آبادی

 

آریان گلاره (رزا)

 

عضو اصلی

دفتر فروش:44358700
کارخانه:02645333390

89770548
02645333390

11

در حال حاظر آقای یدالله باقری

 

آیداپروتئین

 

عضو اصلی

ثبت نشده

ثبت نشده

12

آقای داود نبیان شهر بابکی

 

گلتاج


عضو اصلی


65436120

65436167

13

آقای دکتر جواد جاوید انباردان

 

پارس پروتئین آرین

 

عضو اصلی

56390579

56390580

14

آقای حسن رهنما

 

بهپرور آریا

 

عضو اصلی

دفتر فروش: 66902342

66902342
01342743811

15

آقای علی اصغر دهقان بنادکی

 

کوثر پروتئین

 

عضو اصلی

03537275852

03537275892

16

آقای حمید رضا صدری

 

سنا پروتئین

 

عضو اصلی

313426695                                                        2640518

31334269525  26405180

17

آقای ناصر سراجی

 

پروار پروتئین سراج

 

عضو اصلی

                                                                      66913967                                                                                        

66434554               56390919    

18

 خانوم مریم زاهد

 

سبز دشت

 

عضو اصلی

                                                                     66932988                                                                                                                 

43859961

19

خانوم مریم ایرانی

 

بره کوچولو نمونه

لو کو ندارد

عضو اصلی

26337858268

26337858268

20

آقای محمد مسائلی

 

طلا گوشت اسپادانا

 

عضو اصلی

3136304401

3136304401

21

آقای حمید بابایی

 

یکتا پروتئین

 

عضو اصلی

56393356

56393356 داخلی 6

22

آقای حمید رمضانی

 

مانی مهنا

 

عضو اصلی

4433744214

4433744214

23

آقای غضنفر بادی

 

شمشاد پروتئین

 

عضو اصلی

                                                33344191

33342856

24

آقای صمد محمدی

 

کیش گوشت فارس

 

عضو اصلی

076-44424546

2189779696

25

آقای صدرالله باقری

 

کارگاه بسته بندی صدر

لگو ندارد

عضو اصلی

086-33555447

086-33555447

26

آقای کریم یزدانی

 

مهداد گوشت

 

عضو اصلی

2156392183

56392184

27

آقای ناصر زند

 

نخل قم

 

عضو اصلی

2533340421

2533340423

28

آقای حیدر رسولی ینگجه

 

آبا پروتیین

 

عضو اصلی

2165466187

2165466187

29

آقای رضا طالبی

 

میلا د گوشت قشلا ق

 

عضو اصلی

283228366

2832836316-17

30

آقای حسن مطهرنیا

 

یاس پروتئن

لوگو  ندارد

عضو اصلی

56824257-9

56824259

31

آقای حسن نوروزی


گوشت هگمتانه

 

عضو اصلی

8134383838

8134383838

32

آقای حمید  اجاقی


سیمرغ پرواران پارسه

 

عضو اصلی

7136354362

7136354362

33

آقای سیامک نوری

 

مهرگان ماریسکو

 

عضو اصلی

2634808001

2634515311

34

آقای مهدی علی مردانی


202


عضو اصلی

44892138-9

44892138-10

35

مرتضی شاه  نظری درچه

 

آریو پروتئین رسالت

 

عضو اصلی

2533340599

2533340599

36

احمد رضا همتی سنجانی

 

کشتارگاه صنعتی درسا مرغ

 

عضو اصلی

8632248080

8632249848

37

آقای علی رضا پناهی آذر

 

ترمه آوران آذر

 

عضو اصلی

4433361869

4433361869

38

عبدالرضا شاه سنائی گنیرانی

 

طلای قرمز سپاهان

 

عضو اصلی

31-37352317

031-33517103

 

 


 چاپ